ALGEMENE VOORWAARDEN CONSCIENT BEAUTY 1. Algemeen De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Conscient en een cliënt waarop Conscient deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen schoonheidssalon Conscient zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. Conscient is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Conscient zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Conscient melden. Indien de client zonder bericht niet op haar afspraak verschijnt mag Conscient het honorarium voor de afgesproken behandeling voor 100% aan de klant doorberekenen. Indien de client de afspraak met bericht annuleert maar de vierentwintig uur zijn al verstreken, dan mag Conscient het honorarium voor de afgesproken behandeling voor 50% aan de klant door berekenen als onkosten. Indien de cliënt meer dan vijf tot tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Conscient de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Conscient de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Conscient moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.Zij zal eventueel voor een vervanger zorgen bij ziekte. 4. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Conscient vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Conscient aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Conscient neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand voor maximaal 2 jaar. Conscient behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Conscient zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Conscient is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Privacy verklaring online: zie punt 13 5. Betaling Conscient vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 6. Aansprakelijkheid Conscient is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Conscient is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Conscient is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 7. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Conscient. Conscient moet de klager binnen 2 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Conscient de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Bij plotselinge allergieen geeft Conscient geen geld retour. Indien een klacht over de producten gegrond is zal het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Indien Conscient en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 8. Garantie Conscient geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.Deze garantie vervalt indien, indien: De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt; De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; De verpakking van de producten aangebroken is De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt; De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Er vind geen resistutie plaats bij een allergie of reactie. 10. Beschadiging en/of diefstal Conscient heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Conscient meldt diefstal altijd bij de politie. 11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Conscient het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Bij Conscient wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 12. Recht Op elke overeenkomst tussen Conscient en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene v oorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Geheimhouding Conscient is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken 13. privacy verklaring Conscient Beauty Conscient Beauty, gevestigd aan Dr.Philipsweg 15E 9403 AC Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.wimpersenwenkbrauwen.nl 0592860698 hilda corpier is de Functionaris Gegevensbescherming van Conscient Beauty Zij is te bereiken via info@wimpersenwenkbrauwen.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Conscient Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Conscient Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - ras - gezondheid - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die t oestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wimpersenwenkbrauwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Genetische gegevens Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Conscient Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Conscient Beauty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Conscient Beauty neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conscient Beauty) tussen zit. Conscient Beauty gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Online aspraken.nl, voor het online inplannen van afspraken en het bewaren van contact gegevens] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Conscient Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar > Reden Personalia > 2 jaar > Reden Adres > 2 jaar > > Bewaartermijn > 2 jaar >voortgang behandelingen ( schriftelijk) 2 jaar Delen van persoonsgegevens met derden Conscient Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Conscient Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Conscient Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren o f te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Conscient Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wimpersenwenkbrauwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Conscient Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Conscient Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wimpersenwenkbrauwen.nl
· · · · · · · · · · · · ·
ALGEMENE VOORWAARDEN CONSCIENT BEAUTY 1. Algemeen De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Conscient en een cliënt waarop Conscient deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Inspanningen schoonheidssalon Conscient zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. Conscient is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Conscient zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Conscient melden. Indien de client zonder bericht niet op haar afspraak verschijnt mag Conscient het honorarium voor de afgesproken behandeling voor 100% aan de klant doorberekenen. Indien de client de afspraak met bericht annuleert maar de vierentwintig uur zijn al verstreken, dan mag Conscient het honorarium voor de afgesproken behandeling voor 50% aan de klant door berekenen als onkosten. Indien de cliënt meer dan vijf tot tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Conscient de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Conscient de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Conscient moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.Zij zal eventueel voor een vervanger zorgen bij ziekte. 4. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Conscient vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Conscient aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Conscient neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand voor maximaal 2 jaar. Conscient behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Conscient zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Conscient is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Privacy verklaring online: zie punt 13 5. Betaling Conscient vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 6. Aansprakelijkheid Conscient is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Conscient is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Conscient is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 7. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Conscient. Conscient moet de klager binnen 2 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Conscient de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien een klacht over de producten gegrond is zal het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Bij plotselinge allergieen geeft Conscient geen geld retour. Indien Conscient en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 8. Garantie Conscient geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.Deze garantie vervalt indien, indien: De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt; De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; De verpakking van de producten aangebroken is De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt; De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Bij allergieen of reactie van de huid vind er geen resistutie plaats 10. Beschadiging en/of diefstal Conscient heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Conscient meldt diefstal altijd bij de politie. 11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Conscient het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Bij Conscient wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 12. Recht Op elke overeenkomst tussen Conscient en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene v oorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Geheimhouding Conscient is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken 13. privacy verklaring Conscient Beauty Conscient Beauty, gevestigd aan Dr.Philipsweg 15E 9401 AC Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.wimpersenwenkbrauwen.nl Dr. Philipsweg 15E 9403 AC assen 0592860698 hHlda Corpier is de Functionaris Gegevensbescherming van Conscient Beauty Zij is te bereiken via info@wimpersenwenkbrauwen.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Conscient Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Conscient Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - ras - gezondheid - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die t oestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wimpersenwenkbrauwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Genetische gegevens Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Conscient Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Conscient Beauty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Conscient Beauty neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conscient Beauty) tussen zit. Conscient Beauty gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Online aspraken.nl, voor het online inplannen van afspraken en het bewaren van contact gegevens] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Conscient Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar > Reden Personalia > 2 jaar > Reden Adres > 2 jaar > > Bewaartermijn > 2 jaar >voortgang behandelingen ( schriftelijk) 2 jaar Delen van persoonsgegevens met derden Conscient Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Conscient Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Conscient Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren o f te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Conscient Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wimpersenwenkbrauwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Conscient Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Conscient Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wimpersenwenkbrauwen.nl
· · · · · · · · · · · · ·